گروه آموزشی علوم اجتماعی شهرستان بهشهر

آموزش - اخبار جدید - بانک سوال - اطلاع رسانی به همکاران و ....

نمونه سوالات کتاب جدید التالیف جامعه شناسی (1)

 

نمونه سوالات کتاب جدید التالیف جامعه شناسی (1)

 سال دوم رشته ادبیات و علوم انسانی

(از درس ۱۰ الی ۱۸)

درس دهم

1- آیا جهان اجتماعی انسان شکلی واحد دارد ( آیا ما انسانها تنها یک نوع جهان اجتماعی داریم توضیح دهید و آن را با سایر موجودات اندام واره مقایسه کنید ؟ ص 67

2- دلیل تفاوت همکاری اعضا و اجزای جهان اجتماعی با موجودات دیگر در چیست ؟ ص 67

3- علل پیدایش جهان های اجتماعی مختلف را بیان کنید ؟

4- چند نمونه از تغییرات جهان اجتماعی را ذکر کنید ؟

5- انواع تغییرات جهان اجتماعی را ذکر کنیدص 68

6- منظور از تغییرات سطحی و تغییرات عمیق جهان اجتماعی را بیان کنید ؟  

7- آیا هرنوع تغییر در زندگی اجتماعی به معنای تغییر جهان اجتماعی است با مثال توضیح دهیدص 69

8- تغییرات در جهان اجتماعی در چه صورتی موجب تبدیل یک جهان اجتماعی به جهان اجتماعی دیگر می شود

9- تغییرات در جهان اجتماعی در چه صورتی موجب تفاوت در میان جهان های اجتماعی مختلف می شود و در چه صورتی در درون جهان  اجتماعی باقی می ماند؟

10 – معانی محوری اسلام و جاهلیت قبل از اسلام را مقایسه کنید ؟

11- عمیق ترین لایه ی اعتقادی جهان اسلام چیست ؟ و به دنبال خود چه پدیده هایی را موجب شد

12- نقش معانی جدید جهان اسلام در فرو پاشی مفاهیم در عرب جاهلیت را بیان کنید ؟

 

درس یازدهم :

1- آیا جهان اجتماعی فقط وابسته به اعتبار ماست يا ما همواره هر گونه که بخواهیم می توانیم آن را بسازیم

2- در جهان اجتماعی ساختن جهانی جدید نیازمند چیست ؟

3- در چه صورتی پیامد های ضروری و الزامی جهان اجتماعی باقی و در چه صورتی تغییر می کند ؟ ص 76

4- جهان هاي اجتماعی مختلف را بر چه اساس می توان داوری کرد ؟ دیدگاههای مختلف در این زمینه را بیان کنید

5- منظور از جهان متجدد چیست ؟

6- به نظر ما کس و بر ویژگی های مثبت ومنفی جهان متجدد را ذکر کنید ؟

7- رویکرد دنیوی و این جهانی را به عنوان پیامد تجدد از نظر و بر بیان کنید؟ 

8- افسون زدایی را به عنوان پیامد جهان متجدد از وبر را توضیح دهید ؟

9- مراد از عقلانیت ابزاری از نظر و بر را بیان کنید ؟

10- از پیامد های جهان متجدد از نظر و بر غلبه ی کنش عقلانی معطوف به هدف را توضیح دهید ؟

11- زوال عقلانیت ذاتی از نظر و بر را بیان کنید ؟

12- قفس آهنین در نظریه و بر را توضیح دهید ؟

درس دوازدهم :

1- نگاه تک خطی به تاریخ جوامع یا جهان اجتماعی از نظر جامعه شناسان را توضیج دهید ؟

2- جوامع مکانیکی و ارگانیکی را از نظر جامعه شنا سان بیان کنید ؟

3- یک مثال از تقسیم بندی جوامع بر معیار و مبنای حرکت طولی راجوامع بیان کنید؟

4- منظور از جهان های اجتماعی در طول هم از نظر جامعه شناسان را بیان کنید ؟

5- منظور از جهان های اجتماعی در عرض هم از نظر جامعه شناسان را بیان کنید ؟

6- چگونه تاثیرپذیری جهان های اجتماعی در عرض هم از طریق فرهنگ رابیان کنید ؟

7- چند نمونه از جهان های اجتماعی که در عرض  یکدیگر قرار دارند رابیان کنید ؟ ص 82

8- انواع جهان اجتماعی بر اساس نوع فرهنگ و اعتقادات انها ذکر کنید؟  ص 83

9- فرهنگ سکولار را توضیح دهید ؟ یک مثال بزنید ص 84-83

10- فرهنگ معنوی را توضیح دهید ؟ ص 84

11- انواع جامعه مقدس و معنوی را بیان کنید ؟

 12- فرهنگ جامعه توحیدی و اساطیری را توضیح دهید ؟

13- انواع جهان های اجتماعی بر اساس صادق یا کاذب بودن عقاید و ارزشها بیان کنید ؟

درس سیزدهم :

1- انواع شناخت اجتماعی را بیان کنید ؟ ص92 ( نقشه )

2- عام ترین و گسترده ترین نوع شناخت اجتماعی کدام است ؟ ص 88

3-دروازه ی ورود انسان به جهان اجتماعی چیست ص 81

4- شناخت عمومی را توضیح دهید با ذکر مثال ص 89

5- انسان ها چگونه متوجه شناخت عمومی می شوند با ذکر مثال ص 89

6- نقش شناخت عمومی برای زندگی با هوا برای زندگی فردی مقایسه کنید  ؟

7- ویژگی های  شناخت علمی را در مقایسه با شناخت عمومی بیان کنید ؟ مختصراً توضیح دهید ( فرق شناخت علمی و عمومی )

8- تاثیر شناخت علمی بر شناخت عمومی را در حل مشکلات و کشف حقیقت بیان کنید ؟

9- نقش شناخت علمی بر شناخت عمومی در رشد فرهنگ را بیان کنید ؟

10- تاثیر شناخت عمومی بر شناخت علمی رادر طرح پرسش بیان کنید ؟

11- تاثیر شناخت عمومی بر شناخت علمی را از طریق حمایت را بیان کنید ؟

12- نقش شناخت عمومی در شناخت علمی را در زمینه پیش گیری بیان کنید ؟

 

درس چهاردهم :

1- شناخت عمومی در جهان های اجتماعی مختلف یکسان است  صحیح             غلط

2- آیا شناخت علمی جامعه بر اساس فرهنگ های گوناگون تفاوت دارد ؟ توضیح دهید ؟ ص 95

3- رابطه ی بین عقاید و پذیرفتن علوم در جوامع چگونه است ؟ ص 95

4- وقتی شناخت عمومی با شناخت علمی مخالف باشد چه نتایجی به دنبال دارد ص 95

5- فرهنگ های مختلف و گوناگون با شناخت علمی چگونه برخورد می کند  ؟ ص 95

6- آیا جهان های اجتماعی با شناخت علمی برخوردی یکسان دارند ؟ چرا ؟ ص 95

7- انواع شناخت علمی را بیان کنید ؟ ( حسی - عقلی - شهودی )

8- شناخت حسی یعنی چه ؟ مثال بزنید ؟

9- ابزار روش و منبع شناخت حسی چیست ؟

10- شناخت عقلی چه نوع شناختی است ؟ ابزار منبع و روش ان چیست ؟ ص 96

11- منظور از استدلال تجربی و استدلال غیر تجربی یا تجریدی چیست بیان کنید ؟

12- ابزار منبع و روش شناخت شهودی چیست ؟

13- وحی تشریعی به چه معناست ( یا وحی درمعنای خاص یعنی چه ) ص 97

14- وحی در معنای عام یعنی چه ؟ وحی کننده در معنی عام کیست ؟ ص 98-97

15- وحی گیرنده شامل چه موجوداتی می شود؟

16- انواع شناخت شهودی را نام برده  (شهودهای رحمانی و شیطانی) را توضیح دهید ؟ ص 98

درس پانزدهم :

1- در جهان امروز مفهوم معرفت به چه معناست ؟ ص 101

2- در مورد سابقه معنای محدود کردن علم به علم تجربی توضیح دهید ؟

3- دلیل فرهنگی و اجتماعی فراگیری و گسترش تعریف حسی از علم و تردید نسبت به این تعریف چیست ؟ ص 101

4- علت تردید فیلسوفان علم در محدود بودن علم به شناخت حسی چیست ؟ص 101

5- محدود کردن شناخت علمی جامعه به شناخت تجربی در چه زمانی و چگونه رخ داد ؟ص 102-101  

6- اگوست کنت چه نوع شناخت هایی را غیر علمی و چه نوع شناختی را علمی می دانست ؟ ص 102

7- به چه دلیلی جامعه شناسی در قرن نوزدهم به عنوان دانش معرفی و متولد شده است ؟ص 102

8- مشکل حس گرایان در شناخت جامعه چیست ؟ و چه روشی را برای شناخت جامعه معرفی کردند ؟ ص 103

9- رویکرد صرفاً حسی و تجربی به علوم اجتماعی با چه آسیب هایی مواجه است ؟ ص 103

10- جامعه شناسان انتقادی چگونه در صدد رفع کاستی ها و محدویت های جامعه شناسی تجربی بر آمدند ؟ ص 104

11- فهم عرفی یا عقل جمعی که جامعه شناسی انتقادی برای رفع کاستی های علم حسی و تجربی بکار برد را توضیح دهید.

12- استفاده از فهم عرفی یا عقل جمعی چه تاثیری بر شناخت علمی بجای می گذارند ؟ ص 104

درس شانزدهم :

1ـ کدام عبارت صحیح است :

 الف – شناخت عقلی بخشی از شناخت علمی است              ب- شناخت علمی بخشی از شناخت عقلی است      ص 106

 

2- عقل در معنای خاص و عام چیست ؟

3- عقل درمعنای عام شامل چه اموری می شود؟

4- برای شناخت حسی و تجربی عبارات مترادفی که به کارمی گیرند کدامند ؟

5- برای شناخت عمومی عبارات متردافی که بکار می برند کدامند ؟

6- عقل در معنای خاص چند نوع است ؟ نام ببرید ؟

7- معنای عقل نظری و عملی چیست ؟

8- منظور از علوم اجتماعی عقلی چیست ؟

9- علوم اجتماعی عقلی در کدام جوامع مورد توجه بوده است ؟

10- دونمونه از آثار مربوطه به شناخت اجتماعی عقلی را نام ببرید ( کتاب ) ص 106

11- در کدام جوامع علوم اجتماعی عقلی نمی تواند وجود داشته باشد ؟ ص 107

12- علوم اجتماعی عقلی در مقایسه با علوم اجتماعی تجربی و انتقادی دارای چه نقاط قوتی است بیان کنید ؟

13- مهم ترین آسیب رویکرد عقلی به علوم اجتماعی چه زمانی رخ می دهد ؟ وبر برشناخت اجتماعی هگل چه انتقادی وارد كرد ؟

14- رویکرد عـقلی به علوم اجتـمـاعی به چه دلیل ارزش شنـاخت علمی را نسبت به جوامع مختـلف حفظ میکند ؟ ص 108

 

15- رویکرد عقلی به علوم اجتماعی چرا هیچ یک از آسیب های رویکرد تجربی را ندارد ص 108  

درس هفدهم :

1- انسان جهان اساطیری هستی را چگونه تفسیر می کند ؟

2- جهان اساطیری مربوط به کدام جهان است ان را با علوم تجربی دینوی و عقلی مقایسه کنید ؟

3- ویژگی های جهان اساطیری را بیان کنید ؟ ص 110

4- در جهان اساطیری جایگاه عقلانیت چگونه است و کدام نوع شناخت محترم شمرده می شود ؟ص  110

5- چرا در جهان اساطیری عقل تجربی و ابزاری ارزشی ندارد ؟ ص 112

6- در باره جهان توحیدی توضیح دهید ؟ ص 112

7- موجودی که همه کمالات را به صورت نامحدود داراست چه نام دارد و چند مورد از نام های آن را ذکر کنید ؟ ص 113

8- چه عاملی مانع می شود که موجودات مستقل از علم ، قدرت ، اراده خدا باشند توضیح دهید ؟ ص 113

9- در جهان توحیدی چه تصویری از انسان و جهان ارائه می کنند و جایگاه عقل در این جهان چیست ؟ ص 113

10- مهم ترین بخش از شناخت علمی در جهان توحیدی چیست ؟ص 113  

11- شناخت و حیانی را توضیح دهید ؟ ص 113

12-شناخت و حیانی از کدام منبع استفاده می کند ؟ ص 113

13- چرا به علم حیانی علم لدنی می گویند ؟

14- ارتباط شناخت و حیانی با شناخت علم عقلانی و حسی را بیان کنید ؟ص 114

15- ارتباط شناخت و حیانی و شناخت عمومی را بیان کنید ؟

 

د رس هجدهم :

1- جهانی که قرآن برای انسان ترسیم می کند چه نوع جهانی است ؟ص 116

2- چرا از نظر قرآن همه علوم به شناخت آیات الهی می پردازند ؟ ص 116

3- علوم مختلف طبیعی انسانی ، اجتماعی چگونه آیات خداوند را شناسایی می کنند ؟ و به چه دلیل تحصیل علم از برترین عبادت هاست

4- از منظر قرآن ابزار شناخت اجتماعی را بیان کنید ؟ ص 116

5- دانش هایی که خداوند متعال از راه وحی به بشر می آموزد چگونه دانشی است ؟ ص 117

6- ویژگی شناخت اجتماعی قرآن را بیان کنید ؟ ص 117

7- ویژگی هایی که قرآن از جامعه ی انسانی ترسیم کرده است را بیان کنید مختصراً توضیح دهبد ؟

8- حق محور بودن جامعه توحیدی یعنی چه ؟

9- منظور از سنت های الهی چیست ؟

10- از نظر قرآن کریم ویژگی های سنت الهی چیست ؟

11- چند نمونه از سنت های الهی که در قرآن بیان شده اند را بیان کنید ؟ مختصراً توضیح دهید ؟

12- چند نمونه از آثاری که در باره سنت های الهی تالیف شده است را نام ببرید ؟

گروه آموزشي علوم اجتماعي شهرستان بهشهر

سال تحصيلي 90 ـ 1389

 

+ نوشته شده در  سه شنبه نهم آذر ۱۳۸۹ساعت 12:57  توسط محمد اسماعیل برفامی  |